Szkoła po pandemii - bank dobrych praktyk

Temat: Zdrowo i sportowo


Cel główny:

-integracja uczniów.

Cele szczegółowe:

-kształtowanie nawyków zdrowego stylu życia,
-kształtowanie postaw zdrowej rywalizacji,
-kształtowanie umiejetności współpracy w grupie,
-kształtowanie umiejętności współdziałania.

Przebieg zajęć:

czas trwania: około 3 godziny.

Temat:  Nasze emocje dzisiaj oraz podczas zdalnego nauczania. Co to  jest samotność?

Cele ogólne:

– rozwijanie zdolności odróżniania i nazywania emocji,
– rozwijanie umiejętności aktywnego słuchania,
– rozwijanie umiejętności wyrażania emocji w sposób akceptowany społecznie,
– kształtowanie zdolności radzenia sobie z sytuacjami trudnymi związanymi ze zdalnym nauczaniem.


Cele szczegółowe:

Uczeń:
– odróżnia i rozumie znaczenie emocji,
– aktywnie słucha treści opowiadania,
– rozwija kreatywność i wyobraźnię,
– wie co to jest samotność,
– rozwija wrażliwość emocjonalną i empatię,
– potrafi adekwatnie reagować na emocje innych,
– potrafi wypowiadać się na temat usłyszanego opowiadania oraz własnych doświadczeń.

Formy pracy: grupowa, indywidualna, zbiorowa.

Metody pracy: aktywizująca, wykład, burza mózgów, pogadanka, rozmowy kierowane.

Środki dydaktyczne: teatrzyk Kamishibai, opowiadanie „Lew w Paryżu”, maskotka lwa, napisy złość, smutek samotność, kredki, blok rysunkowy, plansze ilustrujące emocje.

Czas trwania: 45 minut.

Temat: Radzę sobie ze stresem

Cele ogólne:

– poszerzenie wiedzy na temat stresu,
– rozwijanie umiejętności radzenia sobie ze stresem.

Cele operacyjne:

– uczeń zna pojęcie stresu,
– uczeń potrafi określić, co wywołuje u niego napięcie i niepokój,
– uczeń wie, jakie są sposoby radzenia sobie ze stresem,
– uczeń zna metodę treningu autogennego Schultza i potrafi ją zastosować.

Metody:

– podająca,
– aktywizująca,
– praktyczna.

Formy pracy:

– indywidualna,
– zbiorowa,
– zespołowa.

Środki dydaktyczne:

– arkusze papieru, pisaki,
– nagranie – trening autogenny Schultza.

Temat: Jak radzić sobie ze stresem?

Cele:


– rozumienie pojęcia stres,
– uświadomienie pozytywnego i negatywnego znaczenia stresu,
– poznanie różnych sposobów odreagowania stresu i napięcia.

Metody:


– pogadanka, ćwiczenia praktyczne, praca w grupach.

Pomoce:


– plansze z wyjaśnieniem pojęć eustres, neustres i dystres, flamastry, papier A3. 


Czas: 45 min 


Temat: Ważne, że jesteśmy razem

Cele ogólne:

  • rozwijanie kompetencji psychospołecznych potrzebnych do radzenia sobie w sytuacjach trudnych;

  • integracja grupy i doskonalenie umiejętności radzenia sobie ze stresem.

Cele szczegółowe:

Uczeń:

  • potrafi określić sytuacje związane z odczuwaniem uczucia strachu oraz emocje związane z uczuciem strachu;

  • potrafi wymienić czynniki umożliwiające radzenie sobie ze strachem i emocjami mu towarzyszącymi;

  • doskonali umiejętność współpracy w grupie i wspólnej pracy z rówieśnikami.

Metody:
• podające;
• problemowe;
• aktywizujące;
• praktyczne.


Formy:
• indywidualna;
• zbiorowa.


Środki dydaktyczne:

• kredki, kartki, odtwarzacz CD, chusta Klanza, opwiadanie M.Musierowicz „Boję się”,buźki graficzne.


Czas trwania: 45 minut


Temat: Zajęcia adaptacyjne


Czas trwania:
45 minut

Cele ogólne:

-Wsparcie adaptacji uczniów do nowych warunków szkolnych.


Cele szczegółowe: 

-psychoedukacja w zakresie reakcji emocjonalnych typowych dla okresu adaptacji,

-budowanie spójności zespołu klasowego,

-stymulacja rozwoju kompetencji interpersonalnych, nazywania, wyrażania i rozumienia emocji.

Temat: Poznajemy się


Cele:


  • Integracja klasy poprzez lepsze poznanie siebie nawzajem (poznanie swoich imion, zainteresowań, itp.),


  • Budowanie wzajemnego zaufania i otwartości,


  • Diagnoza stopnia integracji klasy, atmosfery i wzajemnej tolerancji panującej wśród uczniów.Materiały: kartony, markery, tablica, kreda, piłka.
Czas trwania:( 4h lekcyjne)
(zabawy do wyboru, przy niektórych potrzeba sporo miejsca)

Temat: Wzmacnianie poczucia własnej wartości.

Cele:

– umiejętność dostrzegania swoich mocnych stron,

– poprawa samopoczucia uczniów,

– wzrost poczucia własnej wartości,

– poprawa relacji z rówieśnikami,

– przezwyciężanie nieśmiałości wśród dzieci.

Powitanie uczniów:

Pogadanka na temat, co to takiego „poczucie własnej wartości”. Wyjaśnienie różnicy między poczuciem własnej wartości a zarozumiałością.

Metody:

– indywidualna,

– grupowa.

Pomoce: kartki, koszulki wycięte z papieru, kredki, mazaki, ryż, kubki


Zamknij
Skip to content