Deklaracja dostępności

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Czerwionce-Leszczynach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Czerwionce-Leszczynach.

Data publikacji: 2019-02-06. 

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-07-21

Dokłada się starań, aby bieżąco usuwać stwierdzone bariery na stronie internetowej.
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Strona internetowa posiada funkcjonalności wspierające osoby niepełnosprawne poprzez możliwość skorzystania z przybliżenia oraz zmniejszenia tekstu, zastosowania wyświetlania w skali szarości, opcję wysokiego kontrastu oraz kontrastu w negatywie. Ponadto dysponuje funkcjonalnością podkreślania linków. 

Na stronie nie występują Filmy.

Linki – także te prowadzące do serwisów zewnętrznych – w zdecydowanej większości otwierają się w tym samym oknie. Pozostałe są poprawiane w miarę możliwości.

Pliki PDF, DOC itp. – redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie.
Odrębną kwestią jest poprawne formatowanie plików tak, by były one dostępne (np. powinny posiadać strukturę znaczników, czyli tagowanie).
Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR.

Jedno z takich darmowych narzędzi znajduje się na stronie OnlineOCR 


W przypadku braku możliwości skorzystania z powyższego rozwiązania prosimy o telefon do Poradni w celu umówienia się na przeczytanie niedostępnego dokumentu.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-31. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test – European Internet Inclusion Initiative, z którego wynika, że strona internetowa Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Czerwionce-Leszczynach spełnia wymagania w 99.82%.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Filip Chrzanowski, E-mail ppp@powiatrybnicki.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 32 43 11 267. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Poradnia Psychologiczno – Pedagogicznej w Czerwionce-Leszczynach ul. 3 Maja 42

Do budynku prowadzi 1 wejście główne przystosowane dla wózków inwalidzkich.

Sekretariat znajduje się na parterze, pierwsze drzwi po lewej stronie.

Pomieszczenia Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Czerwionce-Leszczynach w pełni dostępne są dla osób na wózkach inwalidzkich. W budynku nie ma windy, ponieważ wszystkie pomieszczenia znajdują się na parterze.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze.

Nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Czerwionce-Leszczynach jest pętla indukcyjna.

W budynku na drzwiach wejściowych są oznaczenia kontrastowe, nie ma oznaczeń w alfabecie brajla lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Czerwionce-Leszczynach nie ma możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego.Zamknij
Skip to content