Nasza Historia

Początek działalności poradnictwa na terenie Gminy i Miasta Czerwionka – Leszczyny to rok 1983, kiedy to wiosną powstała tu filia Poradni Wychowawczo-Zawodowej w Knurowie. O jej uruchomienie starał się ówczesny inspektor Oświaty i Wychowania w Czerwionce, mgr Marian Faberski. Kierownikiem nowej placówki została mgr Maria Grzegorzyca, ponadto zatrudniono dwóch pedagogów i jednego psychologa. Siedziba filii mieściła się przez 2 lata na poddaszu Przedszkola nr 6 w Czerwionce. Dla mieszkańców Gminy i Miasta korzystanie z usług poradnictwa stało się w związku z tym dostępniejsze i wygodniejsze. Do macierzystej placówki w Knurowie kierowano jedynie rodziców z dziećmi potrzebującymi terapii logopedycznej. Udawali się tam również pracownicy filii w sytuacji, gdy musieli wziąć udział w posiedzeniach Zespołów Orzekających. Taka sytuacja trwała przez kolejne 4 lata, kiedy z dniem 1 września 1987r. filię usamodzielniono jako placówkę należącą do Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego w Czerwionce-Leszczynach. Powstała Poradnia Wychowawczo-Zawodowa, której siedziba mieściła się w Leszczynach na Placu Matejki (w bloku sąsiadującym z ówczesną Szkołą Podstawową nr 2). W Poradni zatrudnionych było pięciu pracowników pedagogicznych, a ponadto pracownicy administracyjni. Początki działalności placówki były trudne z uwagi na problemy w pozyskiwaniu w tym czasie wykwalifikowanej kadry (psycholodzy, pedagodzy, logopedzi).
W latach dziewięćdziesiątych w Poradni pracowało siedem osób z wykształceniemm
pedagogicznym oraz lekarz. Wskutek starań dyrektora placówki stan kadry powiększył się z uwagi na stale rosnące zadania poradnictwa i potrzeby dzieci, młodzieży, rodziców oraz nauczycieli.
W Poradni dodatkowo zatrudniono rehabilitanta dla dzieci (w wymiarze ½ etatu) i w ten sposób stała się ona jedyną w województwie, w której pracował tego rodzaju specjalista. W 1995 roku Poradnia Wychowawczo-Zawodowa zmieniła nazwę. Od tego momentu aż do dnia dzisiejszego funkcjonuje jako Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna. Jesienią 1995r. placówka pozyskała większy lokal, by w pełni realizować swe zadania. Do października 2006 roku siedziba Poradni mieściła się na II piętrze Klubu Sportowego w Czerwionce, a później przeniesiono ją do nowego pomieszczenia przystosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych, mieszczącego się przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Czerwionce. Nowy lokal udało się pozyskać dzięki zaangażowaniu Starostwa Powiatowego w Rybniku, które inwestycję sfinansowało. Poradnia w trakcie samodzielnego funkcjonowania zmieniała przynależność, jeśli chodzi o organy prowadzące. Były nimi kolejno: ZEAS w Czerwionce-Leszczynach, Kuratorium Oświaty, a od 1 stycznia 1999r. do nadal Starostwo Powiatowe w Rybniku. Od początku działalności pracownicy Poradni zatrudnieni są w systemie dwuzmianowym, w celu umożliwienia udzielania porad także w godzinach popołudniowych. Regularnie, co tydzień, swe zadania pracownicy wykonują bezpośrednio na terenie podległych placówek oświatowych – w przedszkolach i szkołach. Wobec rosnącego zakresu zadań i wymagań zawodowych pracownicy podejmowali działania zmierzające do doskonalenia zawodowego oraz podnosili swoje kwalifikacje, uzyskując dodatkowe specjalizacje, a także kolejne stopnie awansu zawodowego. Pracownicy stale współpracują z instytucjami i stowarzyszeniami na rzecz rodziny i dziecka. Przeprowadzane wizytacje, mierzenia jakości pracy Poradni oraz ewaluacje potwierdzają wysoką jakość pracy placówki. Długi czas jej funkcjonowania przyczynił się do tego, że wrosła ona w środowisko instytucjonalne o charakterze specjalistycznym w naszej Gminie i Mieście. W 2007 roku nastąpiła zmiana na stanowisku dyrektora Poradni. Pani mgr Maria Grzegorzyca odeszła na zasłużoną emeryturę i przekazała kierownictwo młodszej koleżance, mgr Katarzynie Kuźnik, która pełniła tę funkcję przez dwie kadencje. Udało się wtedy uzyskać dla Poradni specjalistę w zakresie diagnozowania dzieci słabowidzących, słabosłyszących i z autyzmem. Ponadto w Poradni utworzono salę do terapii SI. Pracownicy nadal podnosili swoje kwalifikacje, uczestnicząc w różnorodnych formach doskonalenia. W tym też czasie, w 2008 roku, w Czernicy powstał Zamiejscowy Punkt Konsultacyjny będący oddziałem Poradni. Zwiększyła się liczba etatów i docelowo Poradnia w Czernicy i Czerwionce objęła swoim zasięgiem placówki oświatowe z terenu pięciu gmin Powiatu Rybnickiego, to jest Czerwionkę-Leszczyny, Jejkowice, Gaszowice, Lyski i Świerklany.
Obecnie Zamiejscowy Punkt mieści się w budynku Starostwa Powiatowego w Rybniku. Od 2017r. Poradnią kieruje pani mgr Marzena Kulig.

Zamknij
Skip to content