Dyrektor​

Pani Dyrektor

mgr Marzena Kulig nauczyciel dyplomowany, absolwentka studiów magisterskich
z pedagogiki wczesnoszkolnej na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Certyfikowany
psychoterapeuta poznawczo-behawioralny (nr certyfikatu 1111), w trakcie intensywnego
szkolenia w terapii dialektyczno-behawioralnej (DBT) w Behavioral Tech, Seattle, USA oraz
w trakcie szkolenia specjalizacyjnego z Psychoterapii Dzieci i Młodzieży w Szpitalu
Uniwersyteckim w Krakowie. Posiada Międzynarodowy Certyfikat Hipnoterapeuty wydany
przez INTERNATIONALE GESELLSCHAFT FÜR THERAPEUTISCHE HYPNOSE UND
HYPNOSEFORSCHUNG (I-GTH) – Międzynarodowe Towarzystwo Hipnozy
Terapeutycznej i Badań nad Hipnozą (I-GTH). Ukończyła podstawowe szkolenie w zakresie
terapii EMDR- czyli metody rekomendowanej przez Światową Organizację Zdrowia (WHO)
do leczenia zaburzeń posttraumatycznych (PTSD) dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych,
zarówno w procesie indywidualnym jak i grupowym.
Absolwentka podyplomowych studiów w zakresie logopedii i terapii pedagogicznej,
neurologopedii, oligofrenopedagogiki, surdopedagogiki, tyflopedagogiki, wczesnego
wspomagania rozwoju.

 

W poradni

Pracuje indywidualnie z dziećmi, nastolatkami oraz ich rodzicami. W pracy stosuje metody
psychoterapii oparte na dowodach naukowych (CBT, DBT, ACT, EMDR), łączy elementy
różnych szkół terapeutycznych, dbając o to, by stosowane metody oddziaływań były
adekwatne do indywidualnych potrzeb zgłaszanych problemów.


Zainteresowana zawodowe

Specjalizuje się w terapii dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych z takimi problemami jak:
trudności w zakresie regulacji emocji, zaburzenia nastroju, zaburzenia lękowe (napady paniki,
uogólnione zaburzenie lękowe, fobia społeczna, lęk o zdrowie, fobie specyficzne, PTSD) czy
zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne.
Nieustannie podnosi swoje kwalifikacje przez udział w licznych szkoleniach, kongresach
psychologiczno-psychoterapeutycznych. Swoją pracę poddaje systematycznej superwizji.

Psycholodzy​


mgr Ewa Jabłonowska-Kobiela – nauczyciel dyplomowany z 30-letnim stażem pracy, psycholog, absolwentka Uniwersytetu Śląskiego Wydziału Pedagogiki i Psychologii, absolwentka studiów podyplomowych w zakresie Psychokorekcji Zaburzeń Zachowania Dzieci i Młodzieży oraz kursu kwalifikacyjnego z zakresu surdopedagogiki . Ukończyła dwuletni kurs doskonalenia zawodowego „Systemowe Ustawienia Rodzin według Metody Berta Hellingera”, posiada doświadczenia w pracy z osobami uzależnionymi i z zaburzeniami psychicznymi.


W poradni

Zajmuje się diagnozą psychologiczną dzieci i młodzieży, prowadzi terapię indywidualną i terapię rodzin. Pracuje z grupami zarówno na terenie PPP, jak i w przedszkolach oraz szkołach. Prowadzi Szkołę dla Rodziców. Korzystając z wieloletnich doświadczeń, metody i formy pracy dostosowuje do potrzeb wynikających z sytuacji.


Zainteresowania zawodowe

Problemy dotyczące współczesnej rodziny i wychowania. Zaburzenia emocjonalne dzieci i młodzieży. Swoją pracę poddaje systematycznej superwizji.
mgr Katarzyna Piorecka – nauczyciel dyplomowany, absolwentka psychologii na Uniwersytecie Wrocławskim,. Ukończyła Czteroletni Całościowy Kurs Terapii Systemowej Rodzin rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz kurs I i II stopnia Terapii Integracji Sensorycznej.


W poradni

Zajmuje się diagnozą rozwoju psychomotorycznego dzieci oraz diagnozą rozwoju  intelektualnego dzieci i młodzieży. Prowadzi terapię psychologiczną, terapię rodzin, terapię grupową oraz terapię SI. Udziela wsparcia psychologicznego oraz porad dla rodziców i opiekunów. Na terenie szkół i placówek przeprowadza warsztaty dla dzieci, uczniów, a także prelekcje dla rodziców. Współpracuje z dyrekcją, pedagogami szkolnymi, nauczycielami oraz specjalistami (logopedzi, psycholodzy, tyflopedagodzy itp.).


Zainteresowania zawodowe

Problemy w relacjach i w komunikacji w rodzinie. Przebieg rozwoju intelektualnego i ruchowego dzieci oraz profilaktyka szeroko pojętego bezpieczeństwa dzieci i młodzieży.
mgr Agnieszka Grochla nauczyciel kontraktowy, absolwentka psychologii na Uniwersytecie SWPS w Katowicach oraz studiów magisterskich z pedagogiki na Uniwersytecie Śląskim. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała w różnych instytucjach i placówkach zajmujących się pracą z dziećmi i młodzieżą, m.in. w Placówce Wsparcia Dziennego, Powiatowej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej, Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Rybniku.


W poradni

Zajmuje się diagnozowaniem dzieci i młodzieży. Stale podnosi swoje kwalifikacje, uczestnicząc w różnych szkoleniach, kursach i konferencjach.


Zainteresowania zawodowe

Problematyka z zakresu zaburzeń zachowania i emocji, a także zaburzeń nerwicowych.


mgr Edyta Kasprzak – Nauczyciel kontraktowy, absolwentka studiów magisterskich z psychologii na uniwersytecie śląskim w Katowicach, aktualnie w trakcie podyplomowego rocznego Studium ze Stosowanej Analizy Zachowania w pracy z osobami autyzmem i innymi zaburzeniami rozwoju lub zachowania. Trenerka Treningu Umiejętności Społecznych. Ukończyła certyfikowane szkolenie z Racjonalnej Terapii Zachowań.

W poradni

Zajmuje się diagnozą dzieci i młodzieży, udziela porad i konsultacji psychologicznych dla rodziców i ich dzieci, prowadzi indywidualne terapie psychologiczne dla młodzieży oraz trening wychowawczy dla rodziców. Współpracuje ze szkołami i przedszkolami. Stale podnosi swoje kwalifikacje zawodowe poprzez uczestnictwo w różnych kursach i szkoleniach.

Zainteresowania zawodowe

Problemy z obszaru zaburzeń klinicznych w szczególności: autystycznych, lękowych i nastroju. LOGOPEDZI​

 

mgr Katarzyna Toczyłowskanauczyciel dyplomowany, absolwentka pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, oligofrenopedagog,. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu logopedii i neurologopedii. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w zakresie pracy z dziećmi z zaburzeniami w rozwoju, które zdobyła, pracując w Zespole Szkół Specjalnych im. Weroniki Sherborne w Czerwionce-Leszczynach.


W poradni

Prowadzi diagnozę i terapię dzieci i młodzieży z wadami oraz zaburzeniami w mowie o różnej etiologii, m.in. kształtuje sprawność językową u dzieci z afazją, niepłynnością mowy, z oligofazją czy autyzmem. Jest zwolenniczką uzupełniania terapii logopedycznej oddziaływaniami pedagogicznymi, dlatego w swojej pracy wykorzystuje takie metody jak: metodę Dobrego Startu, metodę Kinezjologii Edukacyjnej P.Dennisona, metodę AAC – komunikację wspomagającą i alternatywną czy metodę Szkoły Krakowskiej prof. J.Cieszyńskiej. Współautorka programu „Idę do szkoły” dla 6-latków. Razem z pedagogiem prowadzi w PPP zajęcia grupowe. Prowadzi także przesiewowe badania słuchu dla dzieci i młodzieży.


Zainteresowania zawodowe

Profilaktyka logopedyczna poprzez upowszechnianie wiedzy logopedycznej w środowisku lokalnym, m.in. w formie programów logopedycznych dla przedszkolaków i broszur dla rodziców.


mgr Anna Zbylut-Sobczuknauczyciel mianowany, mgr neofilologii – kierunek filologia słowiańska na Uniwersytecie Śląskim. Absolwentka podyplomowych studiów w zakresie logopedii z glottodydaktyką i terapią pedagogiczną, neurologopedii, surdologopedii. Certyfikowany terapeuta ręki, certyfikowany terapeuta metody Empathy Dolls. Posiada certyfikat uprawniający do przeprowadzania Screeningowego Audiometru Tonalnego.


W poradni

Pracuje indywidualnie z dziećmi z zaburzeniami komunikacji o różnej etiologii. Prowadzi grupowe zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci młodszych oraz przeprowadza badania słuchu Screeningowym Audiometrem Tonalnym. W swojej pracy łączy elementy różnych metod terapeutycznych odpowiadających indywidualnym potrzebom dziecka.

 

Zainteresowana zawodowe

Problematyka terapii zaburzeń komunikacji ukierunkowana na poprawę funkcjonowania dziecka w środowisku domowym i społecznym. Nieustannie podnosi swoje kwalifikacje przez udział w licznych szkoleniach.


PEDAGODZY I DORADCY ZAWODOWI


mgr Katarzyna Kuźnik  – nauczyciel dyplomowany z 25-letnim stażem pracy w poradni, absolwentka Pedagogiki Opiekuńczo-Wychowawczej WSP w Częstochowie, studiów podyplomowych w zakresie Zarządzania Oświatą oraz Psychokorekcji Zaburzeń Zachowań Dzieci i Młodzieży. Stale podnosi i wzbogaca swój warsztat pracy w zakresie wspomagania szkół i przedszkoli. Szkolny Organizator Rozwoju Edukacji. Prowadzi działania związane z zapobieganiem przemocy w rodzinie, z interwencją kryzysową oraz z zaburzeniami behawioralnymi. Posiada uprawnienia do prowadzenia Treningu Umiejętności Społecznych i Terapii Ręki. Trener Szkoły dla Rodziców.


W poradni

Zajmuje się głównie diagnozą, terapią dzieci z różnorodnymi zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi. Prowadzi grupy według autorskiego programu „Niepełnosprawność nie wyklucza kreatywności” oraz grupę dla dzieci z dysleksją i grupę dla uczniów zdolnych. W przedszkolu prowadzi obserwacje dzieci o nieharmonijnym rozwoju. Koordynuje pracę sieci wsparcia i samokształcenia pedagogów szkolnych, Wspomaga szkoły i przedszkola zgodnie z ich bieżącymi potrzebami, uczestnicząc w zespołach wychowawczych, zespołach do spraw oceny funkcjonowania ucznia, prowadząc warsztaty dla uczniów. Konsultuje przypadki z pedagogami i nauczycielami.


Zainteresowania zawodowe

Praca z uczniem zdolnym, rozwijanie myślenia twórczego i kreatywności, podążanie za aktualizacją prawa oświatowego, pomoc dziecku i rodzinie w oparciu o wszechstronną współpracę placówek pracujących na rzecz dziecka i rodziny.mgr Bogusława Michalik– nauczyciel dyplomowany, absolwentka studiów magisterskich z pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach oraz podyplomowych studiów w zakresie doradztwa zawodowego. Uzyskała tytuł Terapeuty Ręki.  Posiada kwalifikacje do prowadzenia terapii pedagogicznej.


W poradni

Pracuje jako pedagog oraz doradca zawodowy. Zajmuje się diagnozą pedagogiczną dzieci i młodzieży. Prowadzi indywidualną terapię pedagogiczną, a także zajęcia grupowe dla uczniów dyslektycznych oraz dzieci 6-letnich, realizując we współpracy z logopedą autorski program „Idę do szkoły”. Współpracuje z podległymi szkołami, służąc poradą i wsparciem oraz prowadzi zajęcia w klasach. Jako doradca zawodowy udziela indywidualnych porad oraz prowadzi warsztaty w szkołach. Stale podnosi swoje kwalifikacje przez udział w licznych szkoleniach i konferencjach.

 

Zainteresowana zawodowe

Uczeń dyslektyczny, dziecko z ADHD.


mgr Beata Kalata – nauczyciel dyplomowany, absolwentka studiów magisterskich z pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej oraz studiów podyplomowych z zakresu terapii pedagogicznej. Certyfikowany terapeuta ręki. Ukończyła szereg kursów, m.in. jest uprawniona do przeprowadzania przesiewowych badań słuchu.

 

W poradni

Pracuje z dziećmi w wieku przedszkolnym, szkolnym oraz z ich rodzinami. Przeprowadza diagnozę trudności szkolnych, m.in. dysleksja rozwojowa, dyskalkulia. Prowadzi terapie indywidualne i grupowe na terenie PPP. W swojej pracy wspiera rodziców w procesie wychowania. Prowadzi również zajęcia grupowe „Szkrabikowo” dla dzieci, które nie są objęte wychowaniem przedszkolnym. Realizuje także zajęcia edukacyjne i warsztatowe dla dzieci, uczniów, rodziców oraz nauczycieli na terenie szkół i przedszkoli.

 

Zainteresowania zawodowe

Problematyka specyficznych trudności szkolnych – ryzyko dysleksji, dysleksja rozwojowa. Na bieżąco podnosi swoje kwalifikacje poprzez udział w różnych szkoleniach, konferencjach.

 

mgr Anna Gorzowska – nauczyciel mianowany, absolwentka studiów magisterskich na Uniwersytecie Opolskim, kierunek pedagogika resocjalizacyjna, specjalizacja resocjalizacja. Ukończyła kurs kwalifikacyjny z zakresu tyflopedagogiki.


W poradni

Prowadzi diagnozę pedagogiczną dzieci i uczniów, w tym osób słabowidzących, która adekwatna jest do zgłaszanych problemów. Prowadzi zajęcia indywidualne oraz grupowe dla dzieci i uczniów z trudnościami w nauce, ze specyficznymi trudnościami w nauce, z zaburzeniami zachowania, jak również dla uczniów słabowidzących. Współpracuje z pedagogami szkolnymi oraz nauczycielami w ich pracy wychowawczej. Organizuje pomoc w rozwiązywaniu problemów uczniów, zarówno tych szkolnych, jak i osobistych. Prowadzi konsultacje dla rodziców.


Zainteresowania zawodowe

Praca z „dzieckiem trudnym”, które ma kłopoty z przystosowaniem się do wymagań rodziców, nauczycieli oraz opiekunów. Profilaktyka codzienna dotycząca tego, jak wychować i uczyć dzieci z zaburzeniami zachowania. Organizowanie zajęć z zakresu motywowania ucznia do nauki – głównie praca z uczniem, który ma braki w nauce. Systematycznie bierze udział w szkoleniach, w warsztatach oraz konferencjach, które umożliwiają zdobywanie oraz uzupełnianie wiedzy i umiejętności pedagogicznych.


PEDAGOG SPECJALNY, TERAPEUTA SI


mgr Aleksandra Nowak-Komajdamagister fizjoterapii, absolwentka studiów magisterskich na Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach oraz studiów podyplomowych w zakresie pedagogiki specjalnej – oligofrenopedagogiki na Uniwersytecie Śląskim. Ukończyła Studium Form Muzyczno-ruchowych na Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach. Posiada certyfikaty w zakresie: „Terapia ręki plus”, „Neurobiologiczne podstawy procesów integracji sensorycznej” szkolenie l°, „Diagnoza, planowanie i prowadzenie terapii integracji sensorycznej” szkolenie ll°, „Smyko-multisensoryka” szkolenie trenerskie l°, „Kinesiotaping” kurs podstawowy, „Elastyczny terapeutyczny taping w pediatrii”, „Zastosowanie kinezjologii wg Vojty u niemowląt,dzieci i młodzieży z zaburzeniami ruchowymi”, „Diagnostyka i trójpłaszczyznowa manualna terapia dysfunkcji stopy dziecka”. Uczestniczka szkoleń: „Podstawowe zagadnienia terapii i edukacji dzieci z autyzmem”, „Alkoholowy Zespół Płodowy (FAS)”, „Jak rozmawiać z rodzicami, aby rehabilitacja dzieci była bardziej skuteczna”, „Postępowanie neurokinezjologiczne w świetle metod terapeutycznych Vojty i Bobath”. Jest w trakcie studiów podyplomowych z przygotowania pedagogicznego.

W poradni

Pracuje indywidualnie z małymi i starszymi dziećmi. W swojej pracy łączy doświadczenie pedagoga, terapeuty integracji sensorycznej i fizjoterapeuty. Wykorzystuje różne metody terapeutyczne w zależności od indywidualnych potrzeb dziecka.

Zainteresowania zawodowe

Problematyka   diagnozy zaburzeń i terapii integracji sensomotorycznej skierowana na poprawę funkcjonowania dziecka.

Podnosi kwalifikacje podczas szkoleń i konferencji.mgr Monika Janosz – magister fizjoterapii, absolwentka studiów magisterskich na Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach na Wydziale Nauk o Zdrowiu oraz studiów podyplomowych z Integracji Sensorycznej na Wyższej Szkole Edukacji w Sporcie w Warszawie. Posiada certyfikaty w zakresie ,,Neurobiologiczne podstawy Integracji Sensorycznej” szkolenie I stopnia, ,,Diagnoza, planowanie i prowadzenie terapii Integracji Sensorycznej” szkolenie II  stopnia, ,,Kinesiotaping w pediatrii”.

 

W poradni

Przeprowadza diagnozy i terapie z Integracji Sensorycznej. Pracuje indywidualnie z małymi i starszymi dziećmi. Prowadzi konsultacje dla rodziców. Podnosi kwalifikacje podczas konferencji i szkoleń.

 

Zainteresowania zawodowe

Diagnoza małego dziecka i dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz z nadwrażliwością słuchową.

LEKARZ

dr Krystyna Malczyk-Kęskalekarz medycyny   

Specjalista w dziedzinie pediatrii.

PRACOWNICY ADMINISTRACJI


mgr Monika Buchalik – główna księgowa


Anita Piontekstarszy referent, pracownik administracji i kadr z wieloletnim doświadczeniem w pracy administracyjnej w jednostkach samorządowych. Na co dzień czuwa nad sprawami kadrowymi pracowników poradni oraz zajmuje się wszelkimi sprawami administracyjnymi placówki.


mgr Michalina Profaskareferent, na co dzień wspiera działania pracowników pedagogicznych. Zajmuje się obsługą klienta i wparciem dla poszukujących pomocy w poradni.


Katarzyna Brudek – pracownik sekretariatu. Zajmuje się kompleksową obsługą sekretariatu i klientów poradni. Współpracuje z instytucjami podlegającymi poradni.

Zamknij
Skip to content