Dyrektor​

Pani Dyrektor

mgr Marzena Kulig nauczyciel dyplomowany, absolwentka studiów magisterskich z pedagogiki wczesnoszkolnej na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Aktualnie w trakcie certyfikacji w czteroletniej profesjonalnej Szkole Psychoterapii Poznawczo- Behawioralnej na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS, rekomendowanej przez Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczo – Behawioralnej oraz w trakcie szkolenia specjalizacyjnego z Psychoterapii Dzieci i Młodzieży w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie. Posiada Międzynarodowy Certyfikat Hipnoterapeuty wydany przez INTERNATIONALE GESELLSCHAFT FÜR THERAPEUTISCHE HYPNOSE UND HYPNOSEFORSCHUNG (I-GTH) – Międzynarodowe Towarzystwo Hipnozy Terapeutycznej i Badań nad Hipnozą (I-GTH). Ukończyła podstawowe szkolenie w zakresie terapii EMDR- czyli metody rekomendowanej przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) do leczenia zaburzeń posttraumatycznych (PTSD) dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych, zarówno w procesie indywidualnym jak i grupowym.

Absolwentka podyplomowych studiów w zakresie logopedii i terapii pedagogicznej, neurologopedii, oligofrenopedagogiki, surdopedagogiki, tyflopedagogiki, wczesnego wspomagania rozwoju.

 

W poradni

Pracuje indywidualnie z dziećmi i nastolatkami oraz ich rodzicami. W swojej pracy łączy elementy różnych szkół terapeutycznych, dbając o to, by stosowane metody oddziaływań były adekwatne do indywidualnych potrzeb zgłaszanych problemów.

Zainteresowana zawodowe

Problematyka więzi emocjonalnej rodzica z dzieckiem; zaburzenia adaptacyjne, lękowe, depresyjne, pod postacią somatyczną, konwersyjne; nieśmiałość; problematyka relacji rówieśniczych w wieku nastoletnim.
Nieustannie podnosi swoje kwalifikacje przez udział w licznych szkoleniach, kongresach psychologiczno-psychoterapeutycznych. Swoją pracę poddaje systematycznej superwizji.

Psycholodzy​


mgr Krystyna Krzakowska – nauczyciel dyplomowany, psycholog, absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na Wydziale Pedagogiki i Psychologii, absolwentka studiów podyplomowych „Psychokorekcja Zaburzeń Zachowania Dzieci i Młodzieży”.
Uczestniczyła w wielu formach doskonalenia zawodowego nakierowanych na możliwie wszechstronną pomoc dzieciom i rodzinie. Ukończone kursy, szkolenia i warsztaty to m.in.:
„Terapia Rodzin” oraz „Zastosowanie podejścia systemowego i ustawień rodziny w psychoterapii” (Instytut Ericksonowski w Katowicach), „Skuteczne i konstruktywne sposoby zapobiegania i niwelowania agresji w oparciu o poznawczo-behawioralne metody zmian zachowań” (CMPP w Warszawie), „Stosowana Analiza Zachowania w pracy terapeutycznej z osobami autystycznymi” (PSTB Kraków), „Diagnoza i terapia dzieci autystycznych” (Katowice), „Metoda Carole Sutton – jak radzić sobie z trudnymi zachowaniami u dzieci” (Synapsis Warszawa), „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców- warsztat umiejętności wychowawczych” (CEM Gliwice), „Terapia dzieci moczących się i ich rodzin” (Ośrodek Terapii Krótkoterminowej w Krakowie), „Diagnoza pedagogiczna dzieci z deficytami rozwojowymi w wieku od 0-12 lat” (PCTP Koszalin), „Kurs pedagogiczny w zakresie terapii i diagnozy dzieci do 3 roku życia”, „Abc ADHD w PPP – diagnoza i psychoedukacja”, „Wczesne Wspomaganie Rozwoju”, „Diagnostyka i terapia dysleksji rozwojowej”, „Diagnoza i interwencja kryzysowa”.


W poradni

Zajmuje się dziećmi i młodzieżą w wieku od urodzenia do 18 roku życia, pracuje też z rodzicami.

W zależności od zgłaszanych potrzeb przeprowadza diagnozę psychologiczną, udziela porad, prowadzi konsultacje terapeutyczne, a także terapie rodzinne oraz indywidualne, włącza się w działania interwencyjne, współpracuje z nauczycielami. W swojej pracy bazuje na wieloletnim doświadczeniu i wiedzy uzyskanej podczas licznych warsztatów i konferencji oraz kursów i szkoleń.

 

Zainteresowana zawodowe

Opiniowanie i orzekanie stanowi istotny element jej pracy, równie ważne są jednak też działania dotyczące obszarów emocjonalno-społecznych. Ponieważ za problemami dziecka bardzo często stoją rodzice, dlatego duży nacisk kładzie na pracę z rodziną. Zgłaszane problemy dotyczą szeroko pojętych zaburzeń zachowania, trudności adaptacyjnych, ale też sfery somatycznej.

Przez wiele lat podnosiła swoje kwalifikacje i systematycznie uczestniczyła w spotkaniach grupy superwizyjnej oraz brała udział w warsztatach superwizyjnych nakierowanych na pracę z dzieckiem i jego rodziną.

 


mgr Ewa Jabłonowska-Kobiela – nauczyciel dyplomowany z 30-letnim stażem pracy, psycholog, absolwentka Uniwersytetu Śląskiego Wydziału Pedagogiki i Psychologii, absolwentka studiów podyplomowych w zakresie Psychokorekcji Zaburzeń Zachowania Dzieci i Młodzieży oraz kursu kwalifikacyjnego z zakresu surdopedagogiki . Ukończyła dwuletni kurs doskonalenia zawodowego „Systemowe Ustawienia Rodzin według Metody Berta Hellingera”, posiada doświadczenia w pracy z osobami uzależnionymi i z zaburzeniami psychicznymi.


W poradni

Zajmuje się diagnozą psychologiczną dzieci i młodzieży, prowadzi terapię indywidualną i terapię rodzin. Pracuje z grupami zarówno na terenie PPP, jak i w przedszkolach oraz szkołach. Prowadzi Szkołę dla Rodziców. Korzystając z wieloletnich doświadczeń, metody i formy pracy dostosowuje do potrzeb wynikających z sytuacji.


Zainteresowania zawodowe

Problemy dotyczące współczesnej rodziny i wychowania. Zaburzenia emocjonalne dzieci i młodzieży. Swoją pracę poddaje systematycznej superwizji.

 


mgr Katarzyna Wójcik Kryjanowskanauczyciel dyplomowany, psycholog, doradca zawodowy, terapeuta Biofeedback, trener TUS, terapeuta Empathy dolls®. Absolwentka studiów magisterskich na kierunku Psychologia oraz studiów podyplomowych Doradztwo Zawodowe na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Ukończyła kurs „Psychoterapia dzieci i młodzieży w ujęciu poznawczo-behawioralnym” w ośrodku MENSANA w Krakowie oraz studia podyplomowe „Psychologia transportu z elementami psychodiagnostyki” na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS.

 

W poradni

Zajmuje się diagnozą i terapią dzieci i młodzieży, wspieraniem rodziny, prowadzi warsztaty dla dzieci, młodzieży, nauczycieli i rodziców, pomaga w określaniu predyspozycji zawodowych. W swej pracy łączy podejścia wielu nurtów, stosownie do potrzeb pacjenta i jego aktualnej sytuacji.

 

Zainteresowania zawodowe

Głównie wzmacnianie podstawowych więzi stanowiących podłoże zdrowego rozwoju. Na bieżąco uczestniczy w szkoleniach i kursach doskonalących.mgr Katarzyna Piorecka – nauczyciel dyplomowany, absolwentka psychologii na Uniwersytecie Wrocławskim,. Ukończyła Czteroletni Całościowy Kurs Terapii Systemowej Rodzin rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz kurs I i II stopnia Terapii Integracji Sensorycznej.


W poradni

Zajmuje się diagnozą rozwoju psychomotorycznego dzieci oraz diagnozą rozwoju  intelektualnego dzieci i młodzieży. Prowadzi terapię psychologiczną, terapię rodzin, terapię grupową oraz terapię SI. Udziela wsparcia psychologicznego oraz porad dla rodziców i opiekunów. Na terenie szkół i placówek przeprowadza warsztaty dla dzieci, uczniów, a także prelekcje dla rodziców. Współpracuje z dyrekcją, pedagogami szkolnymi, nauczycielami oraz specjalistami (logopedzi, psycholodzy, tyflopedagodzy itp.).


Zainteresowania zawodowe

Problemy w relacjach i w komunikacji w rodzinie. Przebieg rozwoju intelektualnego i ruchowego dzieci oraz profilaktyka szeroko pojętego bezpieczeństwa dzieci i młodzieży.mgr Agnieszka Grochla nauczyciel kontraktowy, absolwentka psychologii na Uniwersytecie SWPS w Katowicach oraz studiów magisterskich z pedagogiki na Uniwersytecie Śląskim. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała w różnych instytucjach i placówkach zajmujących się pracą z dziećmi i młodzieżą, m.in. w Placówce Wsparcia Dziennego, Powiatowej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej, Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Rybniku.


W poradni

Zajmuje się diagnozowaniem dzieci i młodzieży. Stale podnosi swoje kwalifikacje, uczestnicząc w różnych szkoleniach, kursach i konferencjach.


Zainteresowania zawodowe

Problematyka z zakresu zaburzeń zachowania i emocji, a także zaburzeń nerwicowych.LOGOPEDZI​

mgr Maria Grzegorzycanauczyciel dyplomowany z 40-letnim stażem pracy w poradnictwie. Założycielka PPP w Czerwionce-Leszczynach, przez 25 lat kierowała placówką.. Ukończyła studia magisterskie w zakresie pedagogiki o specjalności pedagogika szkolna oraz podyplomowe studia z zakresu logopedii. Ponadto ukończyła kursy doskonalące w zakresie metod pracy z dzieckiem głęboko upośledzonym umysłowo, w zakresie innowacyjnych metod kierowania placówkami oświatowymi oraz mierzenia jakości pracy szkoły i placówek. Ukończyła także szkolenia dotyczące: afazji dziecięcej i niedosłuchu centralnego, psycholingwistycznego ujęcia teorii umysłu – diagnoza i terapia autyzmu, przesiewowych metod badań słuchu, FAZ-u, przemocy seksualnej wobec dzieci. Brała udział w szkoleniach dotyczących ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz z opóźnionym rozwojem mowy. Odznaczona medalem Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania oraz uhonorowana wyróżnieniem „Karolinka” za wybitne zasługi dla rozwoju gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny.

 

W poradni

Pracuje w niepełnym wymiarze godzin i zajmuje się diagnozą i terapią logopedyczną.

 

Zainteresowana zawodowe

Problematyka związana z pomocą dziecku potrzebującemu wsparcia w wyrównywaniu wad wymowy i trudności artykulacyjnych.

 

mgr Katarzyna Toczyłowskanauczyciel dyplomowany, absolwentka pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, oligofrenopedagog,. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu logopedii i neurologopedii. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w zakresie pracy z dziećmi z zaburzeniami w rozwoju, które zdobyła, pracując w Zespole Szkół Specjalnych im. Weroniki Sherborne w Czerwionce-Leszczynach.


W poradni

Prowadzi diagnozę i terapię dzieci i młodzieży z wadami oraz zaburzeniami w mowie o różnej etiologii, m.in. kształtuje sprawność językową u dzieci z afazją, niepłynnością mowy, z oligofazją czy autyzmem. Jest zwolenniczką uzupełniania terapii logopedycznej oddziaływaniami pedagogicznymi, dlatego w swojej pracy wykorzystuje takie metody jak: metodę Dobrego Startu, metodę Kinezjologii Edukacyjnej P.Dennisona, metodę AAC – komunikację wspomagającą i alternatywną czy metodę Szkoły Krakowskiej prof. J.Cieszyńskiej. Współautorka programu „Idę do szkoły” dla 6-latków. Razem z pedagogiem prowadzi w PPP zajęcia grupowe. Prowadzi także przesiewowe badania słuchu dla dzieci i młodzieży.

Zainteresowania zawodowe

Profilaktyka logopedyczna poprzez upowszechnianie wiedzy logopedycznej w środowisku lokalnym, m.in. w formie programów logopedycznych dla przedszkolaków i broszur dla rodziców.


mgr Anna Zbylut-Sobczuknauczyciel mianowany, mgr neofilologii – kierunek filologia słowiańska na Uniwersytecie Śląskim. Absolwentka podyplomowych studiów w zakresie logopedii z glottodydaktyką i terapią pedagogiczną, neurologopedii, surdologopedii. Certyfikowany terapeuta ręki, certyfikowany terapeuta metody Empathy Dolls. Posiada certyfikat uprawniający do przeprowadzania Screeningowego Audiometru Tonalnego.

W poradni

Pracuje indywidualnie z dziećmi z zaburzeniami komunikacji o różnej etiologii. Prowadzi grupowe zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci młodszych oraz przeprowadza badania słuchu Screeningowym Audiometrem Tonalnym. W swojej pracy łączy elementy różnych metod terapeutycznych odpowiadających indywidualnym potrzebom dziecka.

 

Zainteresowana zawodowe

Problematyka terapii zaburzeń komunikacji ukierunkowana na poprawę funkcjonowania dziecka w środowisku domowym i społecznym. Nieustannie podnosi swoje kwalifikacje przez udział w licznych szkoleniach.


PEDAGODZY I DORADCY ZAWODOWI


mgr Katarzyna Kuźnik  – nauczyciel dyplomowany z 25-letnim stażem pracy w poradni, absolwentka Pedagogiki Opiekuńczo-Wychowawczej WSP w Częstochowie, studiów podyplomowych w zakresie Zarządzania Oświatą oraz Psychokorekcji Zaburzeń Zachowań Dzieci i Młodzieży. Stale podnosi i wzbogaca swój warsztat pracy w zakresie wspomagania szkół i przedszkoli. Szkolny Organizator Rozwoju Edukacji. Prowadzi działania związane z zapobieganiem przemocy w rodzinie, z interwencją kryzysową oraz z zaburzeniami behawioralnymi. Posiada uprawnienia do prowadzenia Treningu Umiejętności Społecznych i Terapii Ręki. Trener Szkoły dla Rodziców.

W poradni

Zajmuje się głównie diagnozą, terapią dzieci z różnorodnymi zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi. Prowadzi grupy według autorskiego programu „Niepełnosprawność nie wyklucza kreatywności” oraz grupę dla dzieci z dysleksją i grupę dla uczniów zdolnych. W przedszkolu prowadzi obserwacje dzieci o nieharmonijnym rozwoju. Koordynuje pracę sieci wsparcia i samokształcenia pedagogów szkolnych, Wspomaga szkoły i przedszkola zgodnie z ich bieżącymi potrzebami, uczestnicząc w zespołach wychowawczych, zespołach do spraw oceny funkcjonowania ucznia, prowadząc warsztaty dla uczniów. Konsultuje przypadki z pedagogami i nauczycielami.

Zainteresowania zawodowe

Praca z uczniem zdolnym, rozwijanie myślenia twórczego i kreatywności, podążanie za aktualizacją prawa oświatowego, pomoc dziecku i rodzinie w oparciu o wszechstronną współpracę placówek pracujących na rzecz dziecka i rodziny.


mgr Bogumiła Sudykowska-Lazaj – nauczyciel dyplomowany z 35-letnim stażem pracy, absolwentka studiów magisterskich z pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, podyplomowych studiów z oligofrenopedagogiki w Krakowskiej Akademii Pedagogicznej, a także czteroletniej szkoły psychoterapii psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. rekomendowanej przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne i Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Terapeuta Integracji Sensorycznej certyfikowany przez Polskie Stowarzyszenie Integracji Sensorycznej oraz międzynarodowy terapeuta Terapii Bilateralnej rekomendowany przez Polską Akademię Bilateralną i międzynarodowy terapeuta w zakresie dogoterapii rekomendowany przez Polski Związek Zoopsychologów i Przewodników Psów Pracujących. Ponadto posiada uprawnienia do „Stosowanej Analizy Zachowania w pracy terapeutycznej z osobami autystycznymi” rekomendowane przez Polskie Stowarzyszenie Terapii Behawioralnej.

W poradni

Pracuje indywidualnie i grupowo z dziećmi i młodzieżą głównie ze spektrum autyzmu, zaburzeniami zachowania, ADHD, dysleksją rozwojową, zaburzeniami integracji sensorycznej.  W swej pracy integruje i łączy różne podejścia terapeutyczne.

 

Zainteresowana zawodowe

Problematyka związana z zaburzeniami integracji sensorycznej, zaburzeniami bilateralnymi w rozwoju ruchowym, trudnościami w uczeniu, zaburzeniami ze spektrum autyzmu i ADHD. Nieustannie podnosi swoje kwalifikacje przez udział w  szkoleniach.

 

mgr Bogusława Michalik – nauczyciel dyplomowany, absolwentka studiów magisterskich z pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach oraz podyplomowych studiów w zakresie doradztwa zawodowego. Uzyskała tytuł Terapeuty Ręki. Posiada kwalifikacje do prowadzenia terapii pedagogicznej.

 

W poradni

Pracuje jako pedagog oraz doradca zawodowy. Zajmuje się diagnozą pedagogiczną dzieci i młodzieży. Prowadzi indywidualną terapię pedagogiczną, a także zajęcia grupowe dla uczniów dyslektycznych oraz dzieci 6-letnich, realizując we współpracy z logopedą autorski program „Idę do szkoły”. Współpracuje z podległymi szkołami, służąc poradą i wsparciem oraz prowadzi zajęcia w klasach. Jako doradca zawodowy udziela indywidualnych porad oraz prowadzi warsztaty w szkołach. Stale podnosi swoje kwalifikacje przez udział w licznych szkoleniach i konferencjach.

 

Zainteresowana zawodowe

Uczeń dyslektyczny, dziecko z ADHD.


mgr Beata Kalata – nauczyciel dyplomowany, absolwentka studiów magisterskich z pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej oraz studiów podyplomowych z zakresu terapii pedagogicznej. Certyfikowany terapeuta ręki. Ukończyła szereg kursów, m.in. jest uprawniona do przeprowadzania przesiewowych badań słuchu.

 

W poradni

Pracuje z dziećmi w wieku przedszkolnym, szkolnym oraz z ich rodzinami. Przeprowadza diagnozę trudności szkolnych, m.in. dysleksja rozwojowa, dyskalkulia. Prowadzi terapie indywidualne i grupowe na terenie PPP. W swojej pracy wspiera rodziców w procesie wychowania. Prowadzi również zajęcia grupowe „Szkrabikowo” dla dzieci, które nie są objęte wychowaniem przedszkolnym. Realizuje także zajęcia edukacyjne i warsztatowe dla dzieci, uczniów, rodziców oraz nauczycieli na terenie szkół i przedszkoli.

 

Zainteresowania zawodowe

Problematyka specyficznych trudności szkolnych – ryzyko dysleksji, dysleksja rozwojowa. Na bieżąco podnosi swoje kwalifikacje poprzez udział w różnych szkoleniach, konferencjach.

 

mgr Anna Gorzowska – nauczyciel mianowany, absolwentka studiów magisterskich na Uniwersytecie Opolskim, kierunek pedagogika resocjalizacyjna, specjalizacja resocjalizacja. Ukończyła kurs kwalifikacyjny z zakresu tyflopedagogiki.


W poradni

Prowadzi diagnozę pedagogiczną dzieci i uczniów, w tym osób słabowidzących, która adekwatna jest do zgłaszanych problemów. Prowadzi zajęcia indywidualne oraz grupowe dla dzieci i uczniów z trudnościami w nauce, ze specyficznymi trudnościami w nauce, z zaburzeniami zachowania, jak również dla uczniów słabowidzących. Współpracuje z pedagogami szkolnymi oraz nauczycielami w ich pracy wychowawczej. Organizuje pomoc w rozwiązywaniu problemów uczniów, zarówno tych szkolnych, jak i osobistych. Prowadzi konsultacje dla rodziców.

Zainteresowania zawodowe

Praca z „dzieckiem trudnym”, które ma kłopoty z przystosowaniem się do wymagań rodziców, nauczycieli oraz opiekunów. Profilaktyka codzienna dotycząca tego, jak wychować i uczyć dzieci z zaburzeniami zachowania. Organizowanie zajęć z zakresu motywowania ucznia do nauki – głównie praca z uczniem, który ma braki w nauce. Systematycznie bierze udział w szkoleniach, w warsztatach oraz konferencjach, które umożliwiają zdobywanie oraz uzupełnianie wiedzy i umiejętności pedagogicznych.

PEDAGOG SPECJALNY, TERAPEUTA SI

mgr Aleksandra Nowak-Komajdamagister fizjoterapii, absolwentka studiów magisterskich na Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach oraz studiów podyplomowych w zakresie pedagogiki specjalnej – oligofrenopedagogiki na Uniwersytecie Śląskim. Ukończyła Studium Form Muzyczno-ruchowych na Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach. Posiada certyfikaty w zakresie: „Terapia ręki plus”, „Neurobiologiczne podstawy procesów integracji sensorycznej” szkolenie l°, „Diagnoza, planowanie i prowadzenie terapii integracji sensorycznej” szkolenie ll°, „Smyko-multisensoryka” szkolenie trenerskie l°, „Kinesiotaping” kurs podstawowy, „Elastyczny terapeutyczny taping w pediatrii”, „Zastosowanie kinezjologii wg Vojty u niemowląt,dzieci i młodzieży z zaburzeniami ruchowymi”, „Diagnostyka i trójpłaszczyznowa manualna terapia dysfunkcji stopy dziecka”. Uczestniczka szkoleń: „Podstawowe zagadnienia terapii i edukacji dzieci z autyzmem”, „Alkoholowy Zespół Płodowy (FAS)”, „Jak rozmawiać z rodzicami, aby rehabilitacja dzieci była bardziej skuteczna”, „Postępowanie neurokinezjologiczne w świetle metod terapeutycznych Vojty i Bobath”. Jest w trakcie studiów podyplomowych z przygotowania pedagogicznego.

W poradni

Pracuje indywidualnie z małymi i starszymi dziećmi. W swojej pracy łączy doświadczenie pedagoga, terapeuty integracji sensorycznej i fizjoterapeuty. Wykorzystuje różne metody terapeutyczne w zależności od indywidualnych potrzeb dziecka.

Zainteresowania zawodowe

Problematyka   diagnozy zaburzeń i terapii integracji sensomotorycznej skierowana na poprawę funkcjonowania dziecka.

Podnosi kwalifikacje podczas szkoleń i konferencji.

LEKARZ

dr Krystyna Malczyk-Kęskalekarz medycyny   

Specjalista w dziedzinie pediatrii.

PRACOWNICY ADMINISTRACJI

mgr Monika Buchalik – główna księgowa

Anita Piontek – starszy referent, pracownik administracji i kadr z wieloletnim doświadczeniem w pracy administracyjnej w jednostkach samorządowych. Na co dzień czuwa nad sprawami kadrowymi pracowników poradni oraz zajmuje się wszelkimi sprawami administracyjnymi placówki.

mgr Michalina Profaskareferent, na co dzień wspiera działania pracowników pedagogicznych. Zajmuje się obsługą klienta i wparciem dla poszukujących pomocy w poradni.

Katarzyna Brudek – pracownik sekretariatu. Zajmuje się kompleksową obsługą sekretariatu i klientów poradni. Współpracuje z instytucjami podlegającymi poradni.

Zamknij
Skip to content