Zadania

Celem naszych działań jest szeroko rozumiana współpraca z rodzicami, szkołą, placówkami oświatowo-wychowawczymi, a w szczególności udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom, młodzieży, rodzicom i nauczycielom, wsparcie w zakresie doradztwa zawodowego oraz udzielanie wszelkiej specjalistycznej pomocy związanej
z kształceniem i wychowaniem dzieci i młodzieży oraz wspieranie rodziny w jej podstawowych funkcjach.

 

Do zadań poradni należy:

 • diagnozowanie dzieci i młodzieży (określenia indywidualnych potrzeb rozwojowych
  i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych dzieci
  i młodzieży, wyjaśnienia mechanizmów ich funkcjonowania w odniesieniu do zgłaszanego problemu oraz wskazania sposobu rozwiązania tego problemu
  (w szczególności m. in. rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń szkolnych, specyficznych trudności w uczeniu się, określania predyspozycji i uzdolnień),
 • udzielanie dzieciom i młodzieży oraz rodzicom bezpośredniej pomocy psychologiczno-pedagogicznej (prowadzenie terapii dzieci i młodzieży, rodzin, wspomaganie odpowiednio do potrzeb, pomoc w wyborze kierunku kształcenia, prowadzenie konsultacji i poradnictwa),
 • wspomaganie dzieci i młodzieży z trudnościami adaptacyjnymi związanymi
  z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego,
 • podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci
  i młodzieży, w tym udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom
  i młodzieży z grup ryzyka oraz ich rodzicom,
 • organizowanie i prowadzenie wspomagania przedszkoli, szkół i placówek w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,
 • współpraca w udzielaniu i organizowaniu przez przedszkola, szkoły i placówki pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
 • wspomaganie nauczycieli w zakresie pracy z dziećmi i młodzieżą oraz rodzicami.
Zamknij
Skip to content