PORADNIA PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNA W CZERWIONCE- LESZCZYNACH POSZUKUJE KANDYDATA NA STANOWISKO PSYCHOLOGA

1. Wymagania niezbędne:

Ø  wykształcenie wyższe – kierunek psychologia, preferowana psychologia kliniczna, potwierdzone kwalifikacje pedagogiczne

Ø  minimum 3 lata doświadczenia zawodowego na stanowisku psychologa

Ø  praktyka w zakresie diagnozowania  testami: DSR, IDS, WISC-R, WAIS, SB-5

Ø  potwierdzone prowadzenie terapii dzieci w wieku do lat 7 oraz starszych

 

2. Wymagania dodatkowe:

Ø  znajomość obowiązujących przepisów z zakresu prawa oświatowego (Karta Nauczyciela, Prawo Oświatowe itp.)

Ø  dodatkowe szkolenia ……………………………………

 

3. Mile widziane:

Ø  dyspozycyjność i zaangażowanie w pracę,

Ø  gotowość pracy w różnych wymiarach czasowych,

Ø  gotowość do uczenia się i podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

 

4. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Ø  działalność diagnostyczna,

Ø  prowadzenie terapii psychologicznych – także grupowych,

Ø  opracowanie materiału diagnostycznego, redagowanie opinii i  orzeczeń,

Ø  współpraca z innymi specjalistami pracującymi w poradni,

Ø  współpraca z rodzicami,

Ø  współpraca z placówkami,

Ø  prowadzenie prelekcji, warsztatów i konsultacji także na terenie innych placówek.

 

5. Wymagane dokumenty:

1)     list motywacyjny;

2)     CV z opisem przebiegu pracy zawodowej i zgodą na przetwarzanie danych osobowych;

3)     podpisana klauzula informacyjna;

4)     kserokopie świadectw pracy;

5)     kserokopie dokumentów potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe;

6)     kwestionariusz osobowy kandydata do pracy,

7)     oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych
i korzystaniu z praw publicznych;

8)     oświadczenie kandydata, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne
w sprawie o umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;

9)     oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

10) oświadczenie kandydata, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie za przestępstwa na tle seksualnym;

11) oświadczenie kandydata, że posiada kwalifikacje wymagane do zajmowanego stanowiska;

12) oświadczenie kandydata, że nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 pkt 3 ustawy Karta Nauczyciela, w okresie 3 lat przed nawiązaniem stosunku pracy, albo karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 pkt 4 ustawy Karta Nauczyciela;

13) oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie pozostawać w innym stosunku pracy, który uniemożliwiałby mu wykonywanie obowiązków nauczycielskich w pełnym wymiarze czasu pracy;

14) inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne muszą być opatrzone osobno podpisaną klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji na wolne stanowisko pracy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1)”.
Przyjmuję do wiadomości, że Administratorem moich danych osobowych danych jest Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Czerwionce- Leszczynach.

 

Zgłoszenie następuje poprzez dostarczenie do dnia 03.07.2019r. dokumentów (np. osobiście, kurierem lub pocztą) do: Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Czerwionce- Leszczynach, ul. 3 Maja 42, 44 – 230 Czerwionka – Leszczyny w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Oferta na stanowisko pracy psychologa”.

        

Aplikacje, które wpłyną do Poradni po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Szczegółowe informacje udzielane są w Sekretariacie Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Czerwionce- Leszczynach.

Pakiet informacyjny zawierający opis stanowiska pracy oraz kwestionariusz personalny kandydata otrzymają Państwo pod adresem:

Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Czerwionce- Leszczynach

ul. 3 Maja 42

44- 230 Czerwionka- Leszczyny

Zamknij
Skip to content