Zespoły Orzekające​

Podstawa prawna

     Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2017r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (dz.U.z 2017 poz.1743); art.127 ust.18 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r.-Prawo owiatowe (Dz.U.z 2017r. poz. 59 i 949.)

RODZAJE ORZECZEŃ

Zespół orzekający wydaje następujące rodzaje orzeczeń:

1. orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci i uczniów niepełnosprawnych
wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy. Orzeczenia
wydaje się dzieciom i uczniom:

o    z niepełnosprawnością intelektualną, (w stopniu
lekkim, umiarkowanym, znacznym)

o    niesłyszącym i słabosłyszącym

o    niewidzącym i słabowidzącym

o    z autyzmem, w tym z Zespołem Aspergera

o    z niepełnosprawnością ruchową, w tym
z afazją

o    z niepełnosprawnością sprzężoną

2. orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci i uczniów zagrożonych
niedostosowaniem społecznym i niedostosowanych społecznie wymagających
stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy,

3.  orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania
przedszkolnego dla dzieci, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie
utrudnia uczęszczanie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego
zorganizowanego w szkole podstawowej,

4. orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania dla dzieci i uczniów,
których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie
do szkoły,

5. orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i uczniów
upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim,

    6.   opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole.

 

TEREN DZIAŁANIA ZESPOŁU

Zespół orzekający wydaje:

 1. wszystkie rodzaje orzeczeń uczniom szkół mających siedzibę na terenie Gminy i Miasta Czerwionka –Leszczyny oraz powiatu rybnickiego,
 2. orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci przed rozpoczęciem obowiązku szkolnego, orzeczenia o potrzebie indywidualnego przygotowania przedszkolnego zamieszkujących na terenie Gminy i Miasta Czerwionka –Leszczyny oraz powiatu rybnickiego,
 3. orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży zamieszkującej na terenie Gminy i Miasta Czerwionka –Leszczyny oraz powiatu rybnickiego,
 1. opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dla dzieci zamieszkujących na terenie Gminy i Miasta Czerwionka –Leszczyny oraz powiatu rybnickiego,

 

SKŁAD ZESPOŁU

Zespół powołuje dyrektor poradni i kieruje nim jako przewodniczący. W skład zespołu wchodzą:

 • dyrektor poradni – jako przewodniczący zespołu
 • psycholog
 • pedagog
 • lekarz
 • inni specjaliści, jeżeli ich udział w pracach zespołu jest niezbędny.

 

NIEZBĘDNA DOKUMENTACJA

Zespoły orzekają na pisemny wniosek rodziców (prawnych opiekunów) dziecka. Formularz wniosku do Zespołu Orzekającego można pobrać w sekretariacie poradni lub na stronie internetowej poradni.

Do wniosku należy dołączyć dokumentację uzasadniającą wniosek, w szczególności:

 • wydane przez specjalistów opinie,
 • dokumentację medyczną, a w przypadku wniosku o orzeczenie o potrzebie indywidualnego przygotowania przedszkolnego albo orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania, zaświadczenie lekarskie wg. wzoru (dostępny w sekretariacie i do pobrania na stronie internetowej),
 • posiadane wyniki obserwacji i badań psychologicznych, pedagogicznych,
 • dokumentację szkolną: opinię nauczycieli, ostatnie świadectwo szkolne.

 

BADANIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE

Jeżeli do wydania orzeczenia niezbędne jest przeprowadzenie badań psychologiczno-pedagogicznych lub logopedycznych przeprowadza się je w Poradni. Termin badań należy ustalić w sekretariacie.

 

TERMIN ZESPOŁU

Posiedzenia zespołów orzekających odbywają się systematycznie co 2 tygodnie, we wtorki o godz.7.00.

Komplet dokumentów należy składać osobiście w sekretariacie Poradni, do piątku do godz.14-tej poprzedzającego posiedzenie zespołu orzekającego.

Potrzebne druki (wniosek, informacja z placówki, zaświadczenie lekarskie) znajdują się w każdej placówce pozostającej w rejonie działania PPP, w sekretariacie Poradni oraz w zakładce ,,dokumenty do pobrania”.

W sytuacjach, gdy wniosek dotyczy np. orzeczenia o potrzebie nauczania indywidualnego z powodu złamania a zaświadczenie lekarskie opiewa na niezbyt długi okres, zespół orzekający jest powoływany dodatkowo by maksymalnie skrócić czas do momentu wydania orzeczenia.

 

Miesiąc

Dzień

styczeń 2019

08.01

22.01

luty 2019

05.02

26.02

marzec 2019

05.03

19.03

kwiecień 2019

02.04

16.04

maj 2019

14.05

28.05

czerwiec 2019

25.06


lipiec 2019

9.07


sierpień 2019

19.08

27.08

wrzesień 2019

10.09

24.09

październik 2019

8.10

22.10

listopad 2019

5.11

19.11

grudzień 2019

3.12

17.12

styczeń 2019

7.1

21.1

 

OBECNOŚĆ RODZICA NA ZESPOLE

Wnioskodawca jest informowany o terminie posiedzenia Zespołu  Orzekającego i ma prawo wziąć udział w posiedzeniu Zespołu Orzekającego podczas omawiania sprawy swojego dziecka.

 

TERMIN ODEBRANIA ORZECZENIA

W ciągu 7 dni od terminu posiedzenia Zespołu wnioskodawca może odebrać w Poradni jeden egzemplarz orzeczenia (termin odbioru orzeczenia potwierdzany jest telefonicznie przez pracownika sekretariatu). Jeżeli w ww. okresie orzeczenie nie zostanie odebrane z Poradni, to 7-go dnia zostanie wysłane listem poleconym na adres wnioskodawcy.

 

ODWOŁANIE OD ORZECZENIA

Od orzeczenia wnioskodawca może wnieść odwołanie do Kuratora Oświaty za pośrednictwem zespołu, który wydał orzeczenie, w terminie 14 dni od dnia jego doręczenia. Odwołanie należy złożyć w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej z siedzibą w Czerwionce-Leszczynach.

 

Close Menu